compare Porównaj (0)

Nie masz konta?

Zarejestruj się

Polityka prywatności i cookies
BetterLand Drogeria-Ekologiczna.PL

Podanie przez Ciebie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. 

Chętnie udzielimy Ci przy tym niezbędnej pomocy.

Nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby poziom ochrony danych osobowych był coraz wyższy. 

Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami w sklepie internetowym BetterLand Drogeria-Ekologiczna.PL.

§1 Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: ADO) jest:
  Paweł Poloch
  ul. Boczna 16 Wilkowice
  64-115 Święciechowa
  e-mail: biuro@drogeria-ekologiczna.pl, tel.: 601 069 997
  NIP: 6971984002, REGON: 302150912
  Administrator jest właścicielem Serwisu/Sklepu prowadzonego pod adresem www.drogeria-ekologiczna.pl.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych, w tym związanych z realizacją  Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych.

§2 Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.drogeria-ekologiczna.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów.
 2. Serwis - serwis dostępny pod adresem www.drogeria-ekologiczna.pl, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych. W niniejszej polityce rozumie się przez to: Paweł Poloch, ul. Boczna 16 Wilkowice, 64-115 Święciechowa.
 4. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 5. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie i Sklepie i która w związku z tym udostępnia swoje dane osobowe.
 6. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu:
  a)   przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której osoba jest stroną, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  b)   udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  c)   podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  d)   wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
  e)   rejestracji i założenia Konta w Sklepie, a przetwarzanie  to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
  f)   marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,
  g)   w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu,
  h)   dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej na odległość, w tym wysyłki towaru lub udostępnienia produktu cyfrowego i wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4 Sposoby pozyskiwania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: 
  a)   wypełnienie formularza z danymi podczas składania zapytania przez formularz kontaktowy na stronie,
  b)   wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  c)   wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,
  d)   wypełnienie formularza w celu przyznania rabatu na Kartę Dużej Rodziny,
  e)   rejestrację konta w Serwisie,
  f)   podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  g)   bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§5 Zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
  a)   złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, imię i nazwisko,
  b)   dokonania zapisu na newsletter: adres e-mail, imię i nazwisko,
  c)   złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,
  d)   rejestracji konta w Serwisie/Sklepie: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
  e)   wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
  f)   ubiegania się o rabat na Kartę Dużej Rodziny: imię i nazwisko, adres e-mail, numer Karty Dużej Rodziny.

§6 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi w celu:
  a)   zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość - przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  b)   w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) i/lub założenia Konta w Sklepie/ - do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem,
  c)   przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych,
  d)   w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§7 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:  
  a)   hostingu strony www, 
  b)  serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.,
  c)   prowadzenia obsługi księgowej,
  d)   prowadzenia obsługi biurowej,
  e)   brokera usług kurierskich,
  f)   obsługi logistycznej zamówień.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe oraz obsługę płatności online.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§8 Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

 1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych - szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’ach: Facebook @Better Land - drogeria ekologiczna, Instagram @betterlandpl, TikTok @betterlandpl, YouTube @Better Land Drogeria Ekologiczna prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych. 
 2. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych Użytkowników serwisów społecznościowych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów.
 3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 4. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§9 Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo:
  a)   dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych osobowych, 
  b)   do poprawiania danych,
  c)   prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, 
  d)   prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  e)   do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
  f)   do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania,
  g)  prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  h)   prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10 Cele cookies

 1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników strony, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu/Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 
  a)  dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb - cookies funkcjonalne),
  b)   dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  c)   marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram.
 5. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
 6. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zawarcia umowy lub kontaktu z Administratorem danych.

§11 Narzędzia związane z gromadzeniem cookies lub udostępnianiem cookies

W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie:

 1. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). 
  Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga", umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. 
  Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy
  W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 2. Piksel Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook. 
  W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/
  Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Administratora danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio:
  a) witryna internetowa (Serwis) - maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną,
  b) fanpage na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem,
  c) film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem,
  d) wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpage’u na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem.
 3. Messenger Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia kontaktowanie się Użytkownika z właścicielem Serwisu poprzez Messenger w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram. Korzystanie z czatu Facebooka na stronie Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może prowadzić rozmowę jako gość lub zalogować się na swoje konto w tym serwisie. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ 
 4. Wtyczkę/Widget Facebooka/Instagrama - narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook/Instagram, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/ 
 5. Wtyczkę/Widget YouTube - umożliwia przejście Użytkownika do kanału YouTube  - prowadzonego przez Administratora danych w tym serwisie. Narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, którego Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://policies.google.com/privacy
 6. Wtyczkę/Widget TIK TOK - umożliwia przejście Użytkownika do kanału TIK TOK   prowadzonego przez Administratora danych w tym serwisie społecznościowym. Narzędzie dostarczane przez Bejing ByteDance Technology Co Ltd., Room 503 5F Building 2 43 North Third Ring West Road Beijing, 100086 Chiny, którego Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy
 7. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwach trzecich będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zawartych w ramach regulaminów usług realizowany pomiędzy Administratorem danych, a dostawcą rozwiązania.

§12 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

 1. Użytkownik po wejściu na stronę Sklepu/Serwisu może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki cookies.
 2. Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu/Sklepu.
 3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
 4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
  a)   Google Chrome - instrukcja  
  b)   Mozilla Firefox - instrukcja
  c)   Apple Safari - instrukcja
  d)   Microsoft Edge - instrukcja

§13 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności i cookies, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób i Użytkowników, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 7 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.

    POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES OBOWIĄZUJĄCA do 14.08.2023

Ładowanie...