compare Porównaj (0)

Nie masz konta?

Zarejestruj się

Regulamin Sklepu Internetowego
BetterLand Drogeria-Ekologiczna.PL

 

Podczas dokonywania zakupu produktów w sklepie internetowym dostępnym na stronie Drogeria-Ekologiczna.PL ma zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Kupujący ma także prawo do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: Paweł Poloch, ul. Boczna 16 Wilkowice, 64-115 Święciechowa, biuro@drogeria-ekologiczna.pl.

§1 Definicje

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.drogeria-ekologiczna.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupu dostępnych towarów.

Sprzedający 

Paweł Poloch
ul. Boczna 16 Wilkowice
64-115 Święciechowa
NIP: 6971984002, REGON: 302150912
e-mail: biuro@drogeria-ekologiczna.pl, nr tel.: +48 601 069 997
Konto bankowe: Bre Bank (mbank) 02 1140 2004 0000 3302 7870 5915

Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze sklepu i dokonywania zamówienia produktów dostępnych w sklepie.

Polityka Prywatności  – dokument opisujący cele, zasady i sposoby przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki Administratora Danych Osobowych, dostępny pod adresem: https://www.drogeria-ekologiczna.pl/content/24-polityka-prywatnosci

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i liczba produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Cennik dostaw – cennik określający koszty dostarczenia zamówionych produktów do Kupującego, znajdujący się pod adresem: https://www.drogeria-ekologiczna.pl/content/7-koszty-wysylki zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

Chatbot  – usługa stanowiąca automatyczne narzędzie wspomagające komunikację między Kupującym a Sprzedającym.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: https://www.drogeria-ekologiczna.pl/content/7-koszty-wysylki

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w sklepie przez Sprzedającego. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług sklepu oraz wglądu do historii zamówień.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie towar w posiadanie.

Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w sklepie przez Sprzedającego, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

Platforma ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: https://www.drogeria-ekologiczna.pl/content/5-secure-payment

Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – towar lub usługa, których cechy zostały jednoznacznie opisane na karcie produktu.

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany internetem.

Towar – rzecz ruchoma dostępna w sklepie, będąca przedmiotem umowy.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 3. Sprzedający jest podatnikiem VAT.
 4. Sprzedający wystawia faktury VAT oraz paragony fiskalne.
 5. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedającemu na etapie składania zamówienia poprzez odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zamówienia/rejestracji.
 6. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie są nowe. 
 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a)   potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: szczegółów zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  b)   dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania towaru wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 12. Kupujący jest zobowiązany do: 
  a)   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
  b)   korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
  c)   niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d)   korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  e)   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f)   korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety,
  g)   zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze sklepu, zawartymi w dalszej części regulaminu (Wymagania techniczne).

§3 Zawarcie umowy i realizacja 

 1. Aby dokonać zakupu w sklepie należy wejść na stronę internetową sklepu, a następnie wybrać produkt, postępując zgodnie z wyświetlanymi informacjami.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  a)   dodanie produktu do koszyka;
  b)   wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego;
  c)   podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży;
  d)   wskazanie danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek;
  e)   wybór rodzaju płatności;
  f)   wybór adresu i sposobu dostawy;
  g)   zapoznanie się z regulaminem i akceptacja regulaminu sklepu;
  h)   potwierdzenie woli zawarcia umowy poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”, które jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 3. Po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma drogą elektroniczną wiadomość potwierdzającą dokonanie zamówienia.
 4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego niezwłocznie.
 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
 10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania towaru, wraz z załącznikami, o których mowa w §2 pkt 8b.
 11. Koszt dostawy produktów jest podany do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego zamówienia.
 12. Koszt dostawy jest związany z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego. Kupujący może mieć do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy za pośrednictwem następujących przewoźników: InPost, Poczta Polska. Szczegółowe informacje na temat sposobu i kosztów dostawy są dostępne pod adresem: https://www.drogeria-ekologiczna.pl/content/7-koszty-wysylki
 13. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 5 dni od chwili jego złożenia nastąpi jego anulowanie.
 14. W przypadku, gdy przy odbiorze towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. Jeśli jest to możliwe, Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

§4 Formy płatności

 1. Sprzedający udostępnia następujące formy płatności:
  a)   przelew tradycyjny na konto Sprzedającego nr: 02 1140 2004 0000 3302 7870 5915, Bre Bank (mbank) w terminie 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia,
  b)   płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro poprzez zewnętrzne systemy płatności tj.:
  PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, kod pocztowy 60-198, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
  Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, kod pocztowy 81-718, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, Regon 191781561.
  c)   płatność za pobraniem – opcja płatności dostępna w przypadku zamówienia towaru, polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze towaru.

§5 Rejestracja i założenie konta w sklepie 

 1. Kupujący w trakcie dokonywania zamówienia może zarejestrować się w sklepie.
 2. Założenie konta jest dobrowolne.
 3. Konto umożliwia podgląd historii zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, zbieranie punktów lojalnościowych oraz przyspiesza składanie zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu zamówienia.
 4. Podczas rejestracji konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do konta sklepu osobom trzecim.
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną składając dyspozycję usunięcia konta przez panel “Moje konto” lub drogą mailową. Sprzedający usunie konto Kupującego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania dyspozycji.
 7. Sprzedający, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą konta, poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 7 dni przed planowaną datą usunięcia konta Kupującego.

§6 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w dalszej części regulaminu.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni, licząc od dnia następnego od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w posiadanie zakupionych produktów.
 3. Gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części, a jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres e-mail: biuro@drogeria-ekologiczna.pl Sprzedającego.
 6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedającego lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, podając: 
  a)   dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta lub Klient-Konsumenta,
  b)   nazwę lub symbol zwracanych produktów, 
  c)   datę otrzymania produktów przez Konsumenta lub Klient-Konsument,
  d)   numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów produktów przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 10. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c)   w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d)   w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e)   w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7 Zwrot środków i odesłanie produktów po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 1. Sprzedający zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że Konsument lub Klient-Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
 2. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania z powrotem produktów od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu ich odesłania.
 3. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić produkty niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
 4. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedającego.

§8 Zwrot kosztów dostawy przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Sprzedającego. 
 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki na adres Sprzedającego.
 3. Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy produktów liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w ofercie Sprzedającego.
 4. Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy produktów do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy: 
  a)   Sprzedający dostarczył produkty bezpłatnie,
  b)   Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych produktów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

§9 Uprawnienia konsumenckie w przypadku niezgodności towaru z umową

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towary zgodne z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową w szczególności, jeżeli:
  a)   zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  b)   nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  c)   występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat od daty dostarczenia towaru Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy towaru, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób towaru do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru.
 4. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie. W celach dowodowych, Sprzedający zaleca, aby reklamacje dotyczące towaru były wysyłane w formie pisemnej lub mailowej, na adres e-mail Sprzedającego.
 5. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a)   imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
  b)   nazwę zakupionego towaru,
  c)   opis reklamacji,
  d)   datę ujawnienia się niezgodności towaru z umową.
  e)   potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedającego (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, etc.)
 6. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres, w tym adres e-mail, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedającego.
 7. Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego towaru, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji z tytułu niezgodności z umową.
 8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
 9. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 10. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim towar został nabyty. 
 11. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 12. Konsument lub Klient-Konsument udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie.
 13. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 14. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 15. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeżeli wyraźnie poinformował Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, że dana cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową.
 16. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Klient-Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
  a)   Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową ze względu na niemożność lub nadmierne koszty,
  b)   Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,
  c)   brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 
  d)   brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej naprawy lub wymiany lub z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 
 17. Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 
 18. Konsument lub Klient-Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. 
 19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 20. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Klient-Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 21. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

§10 Gwarancja

 1. Niektóre towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta (producenta lub dystrybutora towaru).
 2. Jeśli dany towar jest objęty gwarancją, to jest do niego dołączony przez producenta lub dystrybutora dokument gwarancyjny.
 3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie towaru lub produktu.
 4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

§11 Opinie konsumenckie w sklepie 

 

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby publikowane w sklepie opinie o produktach pochodziły wyłącznie od osób, które wcześniej dokonały ich zakupu. 
 2. Dodawanie opinii o produktach jest możliwe wyłącznie dla Kupujących posiadających konto użytkownika w sklepie po zalogowaniu się na nie. 
 3. Po przesłaniu przez Kupującego opinii Sprzedający sprawdza, czy Kupujący faktycznie dokonał u niego wcześniej zakupu danego produktu. Sprzedający zatwierdza i publikuje na stronie internetowej sklepu wyłącznie opinie zweryfikowane w taki sposób.
 4. Sprzedający na stronie internetowej sklepu publikuje wszystkie zweryfikowane opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
 5. Graficzne przedstawienie opinii w postaci gwiazdek ocen jest obliczane na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich opinii dla danego produktu. Do średniej nie są wliczane opinie usunięte zgodnie z regulaminem lub na prośbę Kupującego.
 6. Sprzedający może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć, jeśli uzna, że narusza ona zasady określone w Regulaminie, a w szczególności gdy: 
  a)   dotyczy ona innego produktu, 
  b)   jest obraźliwa, zawiera wulgaryzmy lub inne słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, narusza dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne, 
  c)   nosi znamiona czynu nieuczciwej konkurencji,
  d)   jest opinią sponsorowaną, co nie zostało wyraźnie określone,
  e)   narusza prawo ochrony danych osobowych,
  f)   jest nieczytelna, np. ze względu na użyte znaki szczególne lub użyty język inny niż język polski.
 7. Dokonanie oceny produktu i/lub sklepu przez Kupującego jest dobrowolnie i może nastapić w każdym czasie.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przypomnienia Kupującemu o możliwości wystawienia opinii/oceny produktu lub sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie do 60 dni od zrealizowaniu zamówienia.
 9. Przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedającego), którym jest doskonalenie oferty i/lub produktu i/lub sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela sklepu.
 10. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom, a służą jedynie weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która dokonała zamówienia danego produktu oraz kontaktowi w celu przypomnienia o możliwości wystawienia opinii. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie do wiadomości Sprzedającego.
 11. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu drogą mailową opinię do weryfikacji, jeśli budzi ona jego wątpliwości. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedający podejmie odpowiednie do posiadanych możliwości działania w celu weryfikacji zamieszczonej opinii.

§12 Newsletter

 1. Użytkownik strony internetowej sklepu, zarówno w trakcie realizacji zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedającego.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Użytkownika informacji marketingowych oraz porad drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Aby skutecznie zapisać się do Newslettera, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedającego.
 6. Użytkownik może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedającego w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
 7. Użytkownik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia newslettera.

§13 Formularz kontaktowy 

 1. Sprzedający umożliwia Użytkownikowi strony internetowej sklepu wysłanie zapytania do Sprzedającego za pomocą dedykowanego formularza na stronie sklepu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedający udostępnia Użytkownikowi na stronie sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, za pomocą którego Użytkownik może się skutecznie kontaktować ze Sprzedającym.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą, zostały opisane w Polityce Prywatności.

 §14 Chatbot

 1. Sprzedający może udostępnić Użytkownikowi strony internetowej sklepu funkcjonalność chatbota (dalej: Chatbot), czyli zautomatyzowanego chatu posługującego się gotowymi odpowiedziami na pytania Użytkownika.
 2. Z usługi Chatbot może skorzystać każda pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową sklepu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Chatbot Użytkownik akceptuje zasady korzystania z niej określone w regulaminie sklepu oraz zasady ochrony danych osobowych określonymi w Polityce Prywatności.
 4. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika przetwarzanych w ramach korzystania z usługi Chatbot jest Sprzedający.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z Chatbota następuje z chwilą uruchomienia Chatbota i trwa do czasu opuszczenia okna usługi przez Użytkownika.
 6. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie Sprzedający może zaproponować Użytkownikowi kontakt mailowy lub telefoniczny z konsultantem.
 7. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia pełnej i nieprzerwanej dostępności usługi Chatbot, jednak nie może jej zagwarantować.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia dostępności usługi Chatbot wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych.
 9. W ramach korzystania z usługi Chatbot Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

§15 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu

 1. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  a)   urządzenia z dostępem do internetu (komputer, tablet, telefon);
  b)   odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  c)   aktywnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty e-mail, umożliwiającego odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze sklepu zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Kupujący, posiadało w szczególności:
  a)   aktualny system antywirusowy,
  b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
  e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF, .docx, .xlsx.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z produktów oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami regulaminu sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedającego lub od Sprzedającego do Kupującego.

§16 Autorskie prawa majątkowe 

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych sklepu oraz jego produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów sklepu bez wyraźnej zgody Sprzedającego.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 4. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.

§17 Platforma ODR

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution - ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedających, pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet od Sprzedającego z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

§18 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi są szczegółowo określone w Polityce Prywatności sklepu.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. 
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  a)   imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  b)   adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu i zaadresowania przesyłki;
  c)   miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  d)   e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  e)   numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy;
  f)   numer NIP – niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży w przypadku, kiedy Kupujący prosi o fakturę.
 6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia, zawiera Polityka Prywatności.

 §19 Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. 
 3. Konsument posiada uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://www.drogeria-ekologiczna.pl/content/3-regulamin).
 5. Niniejszy regulamin sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedającego.
 6. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. 


Wersja 3.0 (Wilkowice, 8.08.2023)

Regulamin obowiązujący do 15.08.2023

Ładowanie...